Blog Archives

Announcements – June, 2014

Testing result Congratulation to all that passed! Zhihua Song 10/6/2014 6th Kyu Khaja Uddin 10/6/2014 4th Kyu Alexander Zhukau 10/6/2014 2nd Kyu Thomas Woods 10/6/2014 2nd Kyu Dmitry Ivanov 10/6/2014 2nd Kyu Rebecca Werner 23/03/2014 6th Kyu Peter Kennedy 20/03/2014

Posted in ANNOUNCEMENTS

Announcements – April, 2014

Testing result Congratulation to all that passed! Rebecca Werner 23/03/2014 6th Kyu Peter Kennedy 20/03/2014 5th Kyu Minh Triet Le 20/03/2014 4th Kyu Shahrokh Zanjani 13/03/2014 5th Kyu Grisha Barakov 13/03/2014 4th Kyu Asher Lo 13/03/2014 2nd Kyu David Newman

Posted in ANNOUNCEMENTS

Recent Announcements

Testing result Congratulation to all that passed! Frances Werner 9/2/2014 6th Kyu Sara Lavalee 9/2/2014 6th Kyu Martin Barakov 9/2/2014 5th Kyu Sophia Alisa Cheema 11/12/2013 6th Kyu Nikol Zaharieya 11/12/2013 6th Kyu Khaja Uddin 11/12/2013 5th Kyu Egor Shalvarov

Posted in ANNOUNCEMENTS